Αιματολογία - Θρόμβωση

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

 • LABORATORY DATA ANALYSIS OF NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) SCREENING IN 2510 PATIENTS.
  Yun H, Sun Z, Wu J, Tang A, Hu M, Xiang Z.
  Clin Chim Acta. 2020 Apr 18;507:94-97. doi: 10.1016/j.cca.2020.04.018.

Κύρια σημεία

 • Αναδρομική μελέτη 2510 ασθενώνπου υποβλήθηκαν σε διαγνωστικό testγια πιθανή COVID-19 σε Νοσοκομείο της Κίνας.
 • 32 ασθενείς βρέθηκαν θετικοί για τον SARS-CoV-2, 57 για τον ιό της γρίπης Α και 84 για τον ιό γρίπης Β.
 • Η πλειονότητα των ασθενών με COVID-19 είχαν χαμηλό ποσοστό και απόλυτη τιμή ηωσινοφίλων και αυξημένη τιμή CRP.
 • Σε σχέση με SARS-CoV-2 αρνητικούς ασθενείς, οι COVID-19 ασθενείς είχαν σημαντικά αυξημένες τιμές όγκου αιμοπεταλίων (ΜΡV) και ποσοστού μονοκυττάρων και σημαντικά μειωμένες τιμές λευκών αιμοσφαιρίων, λεμφοκυττάρων, ποσοστού και απόλυτης τιμής βασεοφίλων, απόλυτης τιμής ηωσινοφίλων, αιμοπεταλίων και αιμοπεταλιοκρίτη (PCT).
 • Σε σχέση με ασθενείς που νόσησαν από ιό γρίπης, οι COVID-19 ασθενείς εμφάνισαν σημαντικά αυξημένες τιμές MPVκαι εύρους διακύμανσης μεγέθους αιμοπεταλίων (PDW) και σημαντικά μειωμένες τιμές ποσοστού και απόλυτης τιμής ηωσινοφίλων.
 • Δεν παρατηρήθηκε συλλοίμωξη με τους ιούς γρίπης και SARS-CoV-2.

Πρακτική σημασία

 • Απλές αιματολογικές παράμετροι μπορούν να βοηθήσουν στην αυξημένη επαγρύπνηση για πιθανή λοίμωξηCOVID-19.