Αιματολογία - Θρόμβωση

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

 • THROMBOCYTOPENIA AND ITS ASSOCIATION WITH MORTALITY IN PATIENTS WITH COVID-19.
  Yang X, Yang Q, Wang Y, Wu Y, Xu J, Yu Y, et al.
  J ThrombHaemost. 2020 Apr 17. doi: 10.1111/jth.14848. [Epubaheadofprint]

Κύρια σημεία

 • Αναδρομική μελέτη 1476 ασθενώνμε COVID-19 που χρειάστηκαν νοσηλεία σε Νοσοκομείο της επαρχίας Wuhanτης Κίνας.
 • Η μελέτηαφορούσε την διάγνωση θρομβοπενίας και την διερεύνηση της προγνωστικής αξίαςτης.
 • Οι συγγραφείς όρισαν ως κατώτερο φυσιολογικό όριο των αιμοπεταλίων την τιμή των 125.000/μlt, με αποτέλεσμα 21% των ασθενών να διαγνωσθούν κάποια στιγμή της νοσηλείας τους με θρομβοπενία.
 • Όσο πιο χαμηλή ήταν η κατώτερη τιμή των αιμοπεταλίων κατά την νοσηλείας, τόσο μεγαλύτερη ήταν η πιθανότητα να καταλήξουν από την νόσο.
 • Θρομβοπενία παρατηρήθηκε συχνότερα στους ασθενείς που κατέληξαν λόγω COVID-19 σε σύγκριση με όσους ανάρρωσαν.
 • Πιθανολογείται η απευθείας προσβολή των αιμοποιητικών κυττάρων από τον SARS-CoV-2 ως το πιθανότερο αίτιο της θρομβοπενίας. Άλλα αίτια μπορεί να είναι η προκαλούμενη ΔΕΠ, η κατανάλωση των αιμοπεταλίων λόγω του σχηματισμού μικροθρομβώσεων, ή η καταστροφή των κυψελίδων από τον ιό, η οποία οδηγεί στον εγκλωβισμό μεγακαρυοκυττάρων που ίσως εντοπίζονται στους κυψελιδικούς χώρους και τελικά στην μη παραγωγή επαρκή αριθμού αιμοπεταλίων.  
 • Η κακή πρόγνωση των ασθενών με θρομβοπενίαίσως σχετίζεται και με το ότι στερεί από αυτούς τους ασθενείς την βέλτιστη αντιμικροβιακή δράση που ενδέχεται να έχουν τα αιμοπετάλια, σύμφωνα με νεότερες μελέτες.

Πρακτική σημασία

 • Τα αιμοπετάλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στην COVID-19 λοίμωξη, πέρα από την μείζονα σημασία που έχουν ως κυτταρικό συστατικό του αιμοστατικού μηχανισμού.
 • Απλέςαιματολογικέςπαράμετροιόπως ο αριθμός των αιμοπεταλίων μπορούνναβοηθήσουνστηναυξημένηεπαγρύπνησηγιαπιθανήσοβαρή επιπλοκή λόγω της COVID-19 λοίμωξης, ενώ η αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων μετά από αρχική μείωσηίσως σημαίνει ότι επίκειται κλινική βελτίωση.
 • Σε μελλοντικές μελέτες πρέπει να ελεγχθεί αν η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων σε ασθενείς που κλινικά επιδεινώνονται παρά την αντιπηκτική αγωγή μπορεί να αναστρέψει την κλινική πορεία και κατά πόσο ασθενείς με COVID-19 που ήδη λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή είναι προστατευμένοι από σοβαρές επιπλοκές της νόσου.