Αιματολογία

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

  • THE CLINICAL IMPLICATION OF DYNAMIC NEUTROPHIL TO LYMPHOCYTE RATIO AND D-DIMER IN COVID-19: A RETROSPECTIVE STUDY IN SUZHOU CHINA.
    Fu J, et al. Thromb Res. 2020 May 6;192:3-8.

Κύρια σημεία

  • Αναδρομική μελέτη 75 ασθενών μεCOVID-19 που χρειάστηκαν εισαγωγή σε Νοσοκομείο στην επαρχία Suzhou στην Κίνα.
  • Kυτταροπενία ήταν συχνή, κυρίως λεμφο- και λευκοπενία και θρομβοπενία.
  • Στους ασθενείς με βαριά νόσο ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων, ο λόγος ουδετεροφίλων προς λεμφοκύτταρα (NeutrophilstoLymphocytesRatio, NLR), και τα επίπεδα των Δ-διμερών και του ινωδογόνου ήταν υψηλότερα από τα αντίστοιχα στους ασθενείς με ήπια ή μέτριας βαρύτητας νόσο, ενώ ο αριθμός των λεμφοκυττάρων ήταν μικρότερος.   
  • Η τιμή του NLR αλλά και των Δ-διμερών είχαν προγνωστική αξία και σε επόμενες μετρήσεις κατά την διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών, σε αντίθεση με τον αριθμό τον λεμφοκυττάρων και τα επίπεδα του ινωδογόνου που διατηρούσαν προγνωστική αξία μόνο κατά την εισαγωγή των ασθενών.
  • Η τιμή του NLR αλλά και των Δ-διμερών είχαν την μεγαλύτερη ευαισθησία για την διάκριση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου, ακολουθούμενες από τοινωδογόνο, τον αριθμό των λεμφοκυττάρων και τις τιμές CRP και PCT.

Πρακτική σημασία

  • Η παρακολούθηση της δυναμικής εξέλιξης των τιμών του NLR και των επιπέδων των Δ-διμερών μπορεί να βοηθήσει στην κατηγοριοποίηση ασθενών με COVID-19 σε ομάδες κινδύνου.