Προκήρυξη ΠΜΣ 2020-2021: «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα»

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα»
“Thoracic Oncology:
Current Basic and Clinical Approach and Research
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και Τίτλου Σπουδών Master (MSc).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020. Γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο των νεοπλασμάτων της Θωρακικής Κοιλότητας (πνεύμονα, υπεζωκότα, θύμου, οισοφάγου κλπ). Εκπαιδευτικός στόχος του ΠΜΣ είναι η απόκτηση σύγχρονης γνώσης και εμπειρίας στα νεοπλάσματα του θώρακα, η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης (πρωτογενούς και δευτερογενούς), έγκαιρης διάγνωσης, πολυθεματικής (multidisciplinary) θεραπείας, βασικής και κλινικής έρευνας στην Ογκολογία Θώρακα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας.

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ ορίζονται σε 4.000 ευρώ για όλο το πρόγραμμα. Καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο, συνολικά 4 εξάμηνα). Το ΠΜΣ δύναται να χορηγήσει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ο οποίος θα εξαρτηθεί από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και με προκαθορισμένα κριτήρια.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας κα) κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής όπως Επαγγελματίες Υγείας (Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Τμήμα Βιολογικού, Τμήμα Φαρμακευτικής). Επίσης, κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων και λοιπά ΤΕΙ Επιστημών Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας), της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ΄ ανώτατο όριο. Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (δείτε εδώ την αίτηση), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την ανάρτηση της Προκήρυξης έως και 30-06-2020 ηλεκτρονικά  στη Γραμματεία του ΠΜΣ: thoraciconcology@med.uoa.gr,  ΓΝΘΑ «Η Σωτηρία», Ογκολογική Μονάδα Γ Παν/κής Παθολογικής Κλινικής, 

Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα. Κτίριο Ζ (τέλος κίτρινης γραμμής, 3ος όροφος), τηλ: 210-7700220, 6942491100 .

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από 3μελή εξεταστική επιτροπή με βάση:

α) Τα υποβαλλόμενα προς αξιολόγηση δικαιολογητικά,

β) Τις συνεντεύξεις των υποψηφίων, οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και πρόσκληση με e-mail

γ) Γραπτές εξετάσεις  πολλαπλής επιλογής

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Αν. Καθηγητής Πέτρος Μπακάκος