Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΔΕ):
«Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση & έρευνα»
MSc in: «Lung Cancer: Current Clinical and Basic Science Approach”
 

Διοργάνωση-Παροχές-Πιστοποίηση: Η Ογκολογική Μονάδα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει από το έτος 2009 και προκηρύσσει κάθε χρόνο το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση & έρευνα» (ΦΕΚ 1415/08.07.15). Διευθυντής Σπουδών είναι ο Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας Κων/νος Ν. Συρίγος, MD, PhD, FCCP. Το ΠΜΣ λειτουργεί σύμφωνα με πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης EN ISO 9001:2008,  TUV NORD, TUV HELLAS.

Όλη η εκπαίδευση γίνεται στην Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία», η οποία διαθέτει την κτηριακή υποδομή με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, τις αίθουσες διδασκαλίας, την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και όλο το σύγχρονο υλικο-τεχνικό εξοπλισμό. Το ΓΝΑ «Η Σωτηρία» έχει χαρακτηριστεί ως Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακα. Το γεγονός αυτό παρέχει σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης, για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, ενός μεγάλου αριθμού ασθενών και ειδικών στα Πνευμονολογικά νοσήματα ιατρών.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του πνεύμονα.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στο πεδίο των νεοπλασιών του πνεύμονα εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή/και εφαρμογή καινούργιας γνώσης. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών στον συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο. Η ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων με σκοπό την σωστή διαχείριση ασθενών με ΚΠ και η εμπέδωση στην συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του ασθενή με ΚΠ.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν: Να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται του πεδίου των νεοπλασιών του πνεύμονα, τόσο σε κλινικό, όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο. Να διενεργούν κλινικές μελέτες ή να στελεχώνουν οργανισμούς που εποπτεύουν κλινικές μελέτες, στο πεδίο των νεοπλασιών του πνεύμονα. Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Υποψήφιοι: Απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών, με επαγγελματικό και επιστημονικό ενδιαφέρον την διαχείριση του ασθενή με Καρκίνο Πνεύμονα. Επίσης το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν Νοσηλευτές και λοιποί επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν ασθενές με κακοήθειες θώρακα (απόφοιτοι Σχολής Επιστημών Υγείας), Βιολόγοι και Φαρμακοποιοί.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον «Καρκίνο Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα», (MSc in «Lung Cancer: Current Clinical & Basic Science Approach»).

Πληροφορίες: Για πληροφορίες (Προκήρυξη -αιτήσεις- διαδικαστικά) μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία Εκπαίδευσης της Ογκολογικής Μονάδας Γ΄ΠΠ. τηλ.: 210-7700220, 210-7475034, φαξ: 210-7781035, email: oncologysecr@med.uoa.gr

Δείτε εδώ την προκήρυξη.