Εκπαιδευτικό κλινικό φροντιστήριο MATCH βασισμένο στην Flipped Classroom μέθοδο διδασκαλίας

Σάβ, 04/03/2017
Ξενοδοχείο Golden Age, Μιχαλακοπούλου 57, Αθήνα

Το Κλινικό Φροντιστήριο MATCH βασίζεται στην μεθοδολογία της αντεστραμμένης τάξης διδασκαλίας https://www.youtube.com/watch?v=ojiebVw8O0g (the Flipped Classroom) έναντι της παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας. Περιλαμβάνει την πρόσβαση σε διδακτικό υλικό μέσω ηλεκτρονικής εκμάθησης σχετικά με την διάγνωση, σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, τον χειρισμό λήψης και επεξεργασίας κατάλληλων βιοπτικών δειγμάτων προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος διαγνωστικός και μοριακός έλεγχος και η εξατομικευμένη θεραπεία του ασθενή σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς οδηγίες.

Το διδακτικό υλικό του προγράμματος MATCH παρουσιάζεται σε μορφή PowerPoint, Pdf και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προ και μετά το κλινικό φροντιστήριο, που συμπληρώνονται κατ οίκον και αποστέλλονται προς αξιολόγηση. Είναι αυτόνομο προϊόν και μπορείτε να το μελετήσετε στον ελεύθερο χρόνο σας. Η εκπαιδευτική διδασκαλία αντιστρέφεται με την μέθοδο (flipped classroom) και ο εκπαιδευόμενος μελετά αρχικά στον ελεύθερο χρόνο του, αντί για την τάξη-αίθουσα του συνεδρίου και κατά την διάρκεια του μαθήματος δια-δραστικά με ενεργητική μάθηση εφαρμόζει και αφομοιώνει στην κλινική πράξη τις γνώσεις του σε συνεργασία με τους συμμαθητές και εκπαιδευτές του.

Κατά την διάρκεια του Κλινικού Φροντιστηρίου MATCH όλες οι δραστηριότητες είναι δια-δραστικές συνεδρίες εκμάθησης και περιλαμβάνουν:

1. Παρουσίαση Συνεδρίας Διεπιστημονικού Ογκολογικού Συμβουλίου από το διδακτικό προσωπικό, η οποία υποδεικνύει την λειτουργία του, μέσω κλινικού σεναρίου ενός περιστατικού η διαχείριση του οποίου με βασίζεται σε Οδηγίες Διεθνών Ιατρικών Επιστημονικών Οργανισμών (ASCO, ESMO, ACCP, IASLC, NCCN, ERS, ASTRO, CAP, AMP) και την χρήση συστήματος συμμετοχής του εκπαιδευτικού κοινού.

2. Ακολουθούν 4 κλινικά φροντιστήρια (6-8 ατόμων έκαστο) με γνωστικά αντικείμενα:

  • Ανατομία Μεσοθωρακίου με χρήση βιντεοπροβολής και παιχνίδι ταιριάσματος εικόνων υπερηχογραφικών και ακτινολογικών ευρημάτων.
  • Τα 15 βήματα της EBUS-Βρογχοσκόπησης σε συνδυασμό με την τεχνική ROSE, με εικονική βρογχοσκόπηση και real life τεχνική Rapid On Site Evaluation.
  • Εικονικός Σχεδιασμός Ακτινοθεραπευτικού Πλάνου ασθενή με Καρκίνο Πνεύμονα
  • Παθολογο-Ανατομική Ανάλυση Δείγματος και Εξατομικευμένη Θεραπεία-Ανοσοθεραπεία

3. Η τελική συνεδρία είναι μια κλινική άσκηση εμπέδωσης βάσει προβλήματος κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν σε ομάδες των 6-8 ατόμων. Έκαστη ομάδα επεξεργάζεται ένα κλινικό σενάριο (άτυπο ογκολογικό συμβούλιο) για να αναπτύξει βέλτιστες διαγνωστικές και διαχειριστικές στρατηγικές για ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Κάθε ομάδα αποτελείται τουλάχιστον από πνευμονολόγο, ογκολόγο, θωρακοχειρουργό, ακτινοθεραπευτή, παθολογο-ανατόμο, κυτταρολόγο, ώστε να πληρούνται οι προυποθέσεις σύνθεσης ενός σύγχρονου Ογκολογικού Συμβουλίου.

Κατά την διάρκεια της κλινικής άσκησης, οι επιβλέποντες συντονίζουν την ομάδα εργασίας και χρησιμοποιούν δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων με λίστες ελέγχου και εργαλεία αξιολόγησης, με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκών εκμάθησης της ομάδας και κάθε ατόμου ξεχωριστά για να εφαρμόσουν τις ανάλογες στρατηγικές διδασκαλίας. Στο τέλος της εργασίας η κάθε ομάδα μέσω ενός μέλους της θα παρουσιάσει την επεξεργασμένη κλινική περίπτωση και θα βαθμολογηθεί για την άσκησή της.

Ερμηνεύοντας τα παραπάνω, στην περίπτωση της αντίστροφης τάξης οι μαθητές αποκτούν γνώση και κατανόηση εκτός αίθουσας διδασκαλίας και εστιάζουν στην εφαρμογή, ανάλυση και αξιολόγηση εντός της τάξης με τη βοήθεια του εκπαιδευτή και των συμμαθητών τους.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα