Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών - Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το 2009 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» - “Lung Cancer: Current Clinical & Basic Science Approach”

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και Τίτλου Σπουδών Master (MSc).

Εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση σύγχρονης γνώσης και εμπειρίας στα νεοπλάσματα του θώρακα. Το πρόγραμμα προτιθέμεθα να ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2017 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωσή του. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε 2η Παρασκευή (16:00-20:00) και Σάββατο (09:00-16:00), ώστε να διευκολυνθούν στην παρακολούθηση εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και όσοι διαμένουν εκτός Αθηνών.

Το ΠΜΣ θα έχει δίδακτρα ύψους 1000 Ευρώ / εξάμηνο (συνολικά 4 εξάμηνα). Με βάση τη σειρά αξιολόγησης και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων προβλέπεται να χορηγηθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός υποτροφιών. Οι υποτροφίες θα δοθούν ξεχωριστά σε Ογκολόγους, Πνευμονολόγους, Ακτινοθεραπευτές και Νοσηλευτές.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής καθώς και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιολογικού και άλλων τμημάτων Επιστημών Υγείας) της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 35 κατ΄ ανώτατο όριο. Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Από 02-05-2017 έως και 31-07- 2017

Στη Γραμματεία Εκπαίδευσης Ογκολογικής Μονάδας Γ ΠΠ, ΓΝΘΑ «Η Σωτηρία», Κτίριο Ζ, 2 ος όροφος, Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα, τηλ: 210-7700220, Fax: 210- 7781035, e-mail: oncologysecr@med.uoa.gr

 1. Αίτηση με την ένδειξη ΠΜΔΕ Καρκίνος Πνεύμονα
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία διαστάσεων περίπου 3cm x 3cm
 3. Δύο Συστατικές επιστολές
 4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 5. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών για τους πτυχιούχους από ΑΕΙ της αλλοδαπής).
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
 7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 8. Δήλωση του νόμου 1599/86 ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος ή Πανεπιστημίου.
 9. Δήλωση του νόμου 1599/86 ότι τα αντίγραφα που καταθέτετε είναι φωτοτυπίες των πρωτότυπων πτυχίων.
 10. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει).
 11. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει).
 12. Βεβαιώσεις και αντίγραφα που πιστοποιούν επιπλέον δικαιολογητικά που καταθέτετε και γενικά όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα.
 13. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη σας θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από 3μελή επιτροπή με βάση:

 • τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
 • συνεντεύξεις των υποψηφίων, οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και πρόσκληση με e-mail
 • γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής

Ο Δ/ντης Σπουδών